Právne poznámky

Matomo

Táto webová lokalita používa open source webovú analytickú službu Matomo. Súbory cookie Matomo sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Informácie o používaní tejto webovej stránky, ktoré sú generované pomocou súborov cookie, nebudú poskytnuté tretím stranám. Súbory cookie služby Matomo sa nastavujú výlučne na základe vášho aktívneho súhlasu. Výber súborov cookie, ktoré sa majú ukladať, môžete nastaviť príslušným nastavením v softvéri vášho prehliadača alebo pomocou vyskakovacieho bannera súborov cookie. Ak ste súhlasili s nastavením súborov cookie spoločnosti Matomo, zostanú vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite alebo neodvoláte svoj súhlas. Svoj súhlas s nastavením určitých alebo všetkých súborov cookie môžete kedykoľvek a bezpodmienečne odvolať tu

Google Tag Manager

Táto webová stránka využíva nástroj Google Tag Manager, ktorý umožňuje správu značiek lokality priamo cez rozhranie aplikácií, akou je napríklad Google Analytics. Nástroj Google (ktorý implementuje a aktivuje značky na tejto stránke) Tag Manager predstavuje doménu bez súborov cookie, a preto nezhromažďuje osobné údaje. Nástroj zabezpečuje spúšťanie iných značiek, ktoré za určitých okolností zhromažďujú údaje. Google Tag Manager k týmto údajom nemá prístup. Ak dôjde k deaktivácii na úrovni domény alebo súborov cookie, bude to tak pre všetky značky sledovania, ktoré už boli cez Google Tag Manager implementované. http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

 

Kontaktný formulár a všeobecný kontakt (štandardný a zjednodušený)

thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o. na účely vybavenia vašej požiadavky spracúva tieto vaše údaje, ak ich uvediete v kontaktom formulári: oslovenie, meno, priezvisko, e-mail, ulica, PSČ, mesto, tel. číslo a obsah požiadavky. Vaše osobné údaje poskytujeme ďalším príjemcom, ak je to potrebné na vybavenie vašej požiadavky. Právny základ spracúvania vašich osobných údajov závisí od vašej požiadavky a spracúvanie môže prebiehať na základe s vami uzatvorenej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR), vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1) písm. a) nariadenia GDPR) alebo zváženia záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) a nášho oprávneného záujmu poskytovať vám kvalitné služby. Pri prevádzke nášho kontaktného formulára nám zabezpečujú podporu naši poskytovatelia IT služieb ako zmluvní spracovatelia. Vaše údaje budeme spracúvať do odvolania súhlasu (ak spracúvanie prebieha na základe vášho súhlasu) alebo kým voči spracúvaniu nevznesiete námietku (ak spracúvanie prebieha na základe zváženia záujmov), prípadne do vybavenia účelu vašej požiadavky. Spracovanie vašej žiadosti bez udania kontaktných údajov a údajov potrebných na pochopenie a vybavenie žiadosti nie je možné. Akékoľvek ďalšie údaje sú dobrovoľné. Táto služba je určená len osobám starším ako 18 rokov.

Ak vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR), súhlas môžete kedykoľvek odvolať a zabrániť tak ďalšiemu spracúvaniu. Ak vaše osobné údaje spracúvame na základe zváženia záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR), voči ďalšiemu spracúvaniu môžete kedykoľvek vzniesť námietku.

V rámci vášho používania kontaktného formulára okrem toho spracúvame informáciu o odkazujúcom serveri (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR), ktorá sa najneskôr do štyroch týždňov vymaže. Bez získania tejto informácie nie je používanie kontaktného formulára technicky možné.

 

Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov

Máte právo požadovať od nás informácie o tom, ktoré vaše osobné údaje spracúvame, ďalej právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenos údajov a v prípade spracúvania podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia GDPR aj právo namietať voči spracúvaniu. Ak ste nám udelili súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) nariadenia GDPR, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do odvolania. Máte právo sťažovať sa u dozorného orgánu pre ochranu údajov.

 

Zodpovedný subjekt a pracovník poverený ochranou údajov

Za získavanie a spracúvanie osobných údajov je zodpovedná spoločnosť:

thyssenkrupp Materials Slovakia, s.r.o.
Bešeňovská cesta 17/4757
940 02 Nové Zámky
Slovakia

Phone: 00421(0) 902 971
E-mail: nz@thyssenkrupp.com

Kontaktné údaje nášho pracovníka povereného ochranou údajov:

thyssenkrupp Materials Slovakia, s.r.o.
Bešeňovská cesta 17/4757
940 02 Nové Zámky
Slovakia

E-mail: nz@thyssenkrupp.com

Rozsah a zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na používanie nami spravovaných internetových stránok. Nevzťahuje sa na internetové stránky iných poskytovateľov služieb, na ktoré len uvádzame prepojenia. Za príslušné vyhlásenia a smernice, ktoré nesúvisia s našimi internetovými stránkami, nepreberáme žiadnu zodpovednosť ani záruky.

Vyhradzujeme si právo z času na čas upraviť vyššie uvedené pravidlá ochrany osobných údajov v súlade s budúcimi zmenami v získavaní a spracúvaní osobných údajov.

Duševné vlastníctvo a právo na používanie

Tento obsah zahŕňa obrázky a dizajn webovej stránky thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o. a podlieha ochrane autorskými právami a ďalšími zákonmi na ochrany duševného vlastníctva. Táto webová stránka neudeľuje žiadne licencie na použitie duševného vlastníctva, ktoré je majetkom spoločností patriacich pod thyssenkrupp  Group. Vyslovene zakázané je duplikovať, distribuovať, reprodukovať, prenášať, spracúvať, upravovať a akokoľvek inak používať obsah tejto webovej stránky na komerčné účely. Výnimkou je, ak máte písomné povolenie od thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o.. 

Zodpovednosť

Informácie, ktoré vám thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o. ponúka na svojej webovej stránke, sú pravidelne zostavované a upravované. Aj napriek najväčšej snahe nedokážeme zaručiť, že obsah tejto webovej stránky nebude obsahovať chyby. Neexistuje žiadna záruka predajnosti, žiadna záruka vhodnosti obsahu na určitý účel a žiadna záruka akéhokoľvek druhu (zamýšľaná či vyjadrená) v súvislosti s informáciami alebo akýmkoľvek prvkom tejto webovej stránky. Obsah nepredstavuje záväzok ani garanciu v súvislosti s našimi produktmi, a to najmä v súvislosti s ich predajnosťou alebo zmluvnou vhodnosťou na určité účely. Akékoľvek budúce vyhlásenia uvedené na našej webovej stránke sú založené výhradne na názoroch, (predbežných) odhadoch alebo predpokladoch na strane vedenia thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o.. Ako celok podliehajú riziku neistoty. thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o. nemá záväzok aktualizovať takéto vyhlásenia. thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na úpravy alebo pridanie obsahu poskytovaných informácií alebo údajov, a to kedykoľvek a bez ďalšieho upozornenia.
Odkazy na tretie strany. thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o. môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, kam patria aj lokality sociálnych sietí. Na akýkoľvek prístup na prepojené webové stránky sa tieto pravidlá nevzťahujú. Tieto webové stránky tretích strán sú riadené pravidlami ochrany osobných údajov príslušných webových stránok tretích strán. thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o. nenesie zodpovednosť za postupy spracovania informácií na webových stránkach tretích strán.

Ochranné známky

Ak nie je uvedené inak, všetky ochranné známky použité na webových stránkach thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o. chráni zákon o ochranných známkach a nemožno ich použiť bez písomného schválenia thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o.. Rovnaké podmienky platia pre logá a značky spoločnosti.