You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Právne poznámky

Ochrana dát

Obsah webovú stránku je sprístupnený cez thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o., kde si môžu návštevníkprečítať informácie o produktovom portfóliu thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o., našej spoločnosti. Manipulácia s osobnými údajmi návštevníkov stránky podlieha prísnym požiadavkám návštevníka nariadeniu GDPR.Ochranu vašich údajov pri používaní webovú stránku berieme veľmi vážne a je pre nás dôležitá. Na nasledujúcich riadkoch vás informujeme o zhromažďovaní osobných údajov.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Vo všeobecnosti môžete webovú stránku spoločnosti thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o. navštevovať anonymne, t. j. bez poskytnutia informácií o vašej identite. Pri návšteve našej webovej stránky si naše webové servery v Nemecku uložia štandardnú IP adresu vášho poskytovateľa internetových služieb, ktorého ste použili pri otvorení webovú stránku, miesto, z ktorého otvárate webovú stránkua naše súbory, ktoré si prezeráte. Uloží si tiež dátum vašej návštevy a všeobecné informácie o vašom prehliadači. Tieto údaje sa spracúvajú s cieľom zaistiť bezpečnosť webového servera a prispôsobiť informácie prijímané vašim výstupným médiom (napr. telefón, laptop alebo iné zariadenia). Tieto údaje sa analyzujú iba v anonymizovanej forme na štatistické účely. Súbory cookie: Súbory cookie predstavujú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači alebo v iných koncových zariadeniach. Používanie súborov cookie nám pomáha pri analýze používania vášho webovú stránku, pri zlepšovaní ponúkaných služieb a produktov, pri zlepšovaní zabezpečenia a pri predchádzaní zneužitiu údajov. Rozpoznávame rôzne druhy súborov cookie:

  • Súbory cookie relácie predstavujú dočasné súbory, ktoré sa automaticky vymažú pri zatvorení prehliadača.

  • Trvalé súbory cookie sú súbory, ktoré sa ukladajú až do aktívneho vymazania. Prípadne sa môžu zmazať po uplynutí určitého času.

  • Súbory cookie prvých strán predstavujú súbory, ktoré pripravujeme priamo my.

  • Súbory cookie tretích strán sú súbory pripravené treťou stranou.

  • Súbory cookie možno použiť na rôzne účely.

  • Funkčné súbory cookie sa používajú na poskytovanie štandardných služieb našej webovej stránky. Bez použitia súborov cookie môže byť funkčnosť našich stránok veľmi obmedzená a možno aj nesprávna.

  • Optimalizačné súbory cookie nám umožňujú analyzovať spôsob používania webovej stránky. Ak nevyjadríte súhlas s použitím vašich osobných údajov na tento účel, údaje budú anonymizované. Analýza nám pomáha pri zlepšovaní služieb a ponúkaných produktov a služieb

  • Súbory cookie na prispôsobenie nám umožňujú prispôsobiť vaše osobné preferencie, ako je napríklad preferovaný jazyk. Tieto súbory používame na zlepšenie používateľskej skúsenosti a ponúkanie prispôsobeného obsahu.

  • Súbory cookie týkajúce sa bezpečnosti predstavujú súbory, ktoré sú nevyhnutné pri ochrane webových stránok pred útokmi a na predchádzanie podvodom.

Na našej webovej stránke využívame súbory cookie, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie. V prípade, že ste s tým predtým súhlasili môže na jednotlivých stránkach dochádzať k ukladaniu osobných údajov do súborov cookie. Vo všeobecnosti budete mať prístup k všetkým informáciám v. aj v prípade, ak súbory cookie vo svojom internetovom prehliadači deaktivujete. Deaktivácia súborov cookie môže viesť k funkčným obmedzeniam našej ponuky.

Google Analytics

Táto webová stránka využíva Google Analytics – webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Informácie vygenerované súbormi cookie týkajúce sa vášho používania webových stránok sa obyčajne prenášajú na server Google v USA, kde sa ukladajú. Deje sa to v anonymizovanej podobe. K anonymizácii vašej IP adresy dôjde na webovom serveri ešte pred odoslaním údajov do Google. K odoslaniu úplnej IP adresy a následnej anonymizácii až na serveroch v USA dochádza len ojedinele. V mene operátora tejto webovej stránky spoločnosť Google tieto informácie využije pri vyhodnocovaní spôsobu používania webovej stránky, pri vytváraní správ o aktivite na webovej stránky a pri poskytovaní ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webovej stránky a internetovým používaním na webovej stránke operátora. Anonymizovaná IP adresa poskytnutá prostredníctvom Google Analytics v rámci služby Google Analytics nebude zlúčená so žiadnymi ďalšími údajmi poskytovanými spoločnosťou Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením v internetovom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, môže to ovplyvniť úplnú funkčnosť niektorých funkcií tejto webovej stránky. Zhromažďovanie údajov prostredníctvom Google Analytics môžete zakázať kliknutím na nasledujúci odkaz. Dôjde k vytvoreniu súboru cookie odhlásenia, ktorý zabráni v ďalšom zhromažďovaní vašich informácií počas návštevy tejto stránky: <a href="javascript:gaOptout()"> Zakázať Google Analytics </a> Ďalšie informácie o podmienkach používania a pravidlách ochrany osobných údajov nájdete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/en.html alebo https://www.google.com/intl/en/policies/. Upozorňujeme, že na tejto stránke je služba Google Analytics doplnená o kód „anonymizeIp“, vďaka čomu je zaručené anonymné zhromažďovanie IP adries (tento postup sa nazýva aj maskovanie IP adries).

Google Tag Manager

Táto webová stránka využíva nástroj Google Tag Manager, ktorý umožňuje správu značiek lokality priamo cez rozhranie aplikácií, akou je napríklad Google Analytics. Nástroj Google (ktorý implementuje a aktivuje značky na tejto stránke) Tag Manager predstavuje doménu bez súborov cookie, a preto nezhromažďuje osobné údaje. Nástroj zabezpečuje spúšťanie iných značiek, ktoré za určitých okolností zhromažďujú údaje. Google Tag Manager k týmto údajom nemá prístup. Ak dôjde k deaktivácii na úrovni domény alebo súborov cookie, bude to tak pre všetky značky sledovania, ktoré už boli cez Google Tag Manager implementované. http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

 

Kontaktný formulár a všeobecný kontakt (štandardný a zjednodušený)

thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o. na účely vybavenia vašej požiadavky spracúva tieto vaše údaje, ak ich uvediete v kontaktom formulári: oslovenie, meno, priezvisko, e-mail, ulica, PSČ, mesto, tel. číslo a obsah požiadavky. Vaše osobné údaje poskytujeme ďalším príjemcom, ak je to potrebné na vybavenie vašej požiadavky. Právny základ spracúvania vašich osobných údajov závisí od vašej požiadavky a spracúvanie môže prebiehať na základe s vami uzatvorenej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR), vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1) písm. a) nariadenia GDPR) alebo zváženia záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) a nášho oprávneného záujmu poskytovať vám kvalitné služby. Pri prevádzke nášho kontaktného formulára nám zabezpečujú podporu naši poskytovatelia IT služieb ako zmluvní spracovatelia. Vaše údaje budeme spracúvať do odvolania súhlasu (ak spracúvanie prebieha na základe vášho súhlasu) alebo kým voči spracúvaniu nevznesiete námietku (ak spracúvanie prebieha na základe zváženia záujmov), prípadne do vybavenia účelu vašej požiadavky. Spracovanie vašej žiadosti bez udania kontaktných údajov a údajov potrebných na pochopenie a vybavenie žiadosti nie je možné. Akékoľvek ďalšie údaje sú dobrovoľné. Táto služba je určená len osobám starším ako 18 rokov.

Ak vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR), súhlas môžete kedykoľvek odvolať a zabrániť tak ďalšiemu spracúvaniu. Ak vaše osobné údaje spracúvame na základe zváženia záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR), voči ďalšiemu spracúvaniu môžete kedykoľvek vzniesť námietku.

V rámci vášho používania kontaktného formulára okrem toho spracúvame informáciu o odkazujúcom serveri (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR), ktorá sa najneskôr do štyroch týždňov vymaže. Bez získania tejto informácie nie je používanie kontaktného formulára technicky možné.

 

Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov

Máte právo požadovať od nás informácie o tom, ktoré vaše osobné údaje spracúvame, ďalej právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenos údajov a v prípade spracúvania podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia GDPR aj právo namietať voči spracúvaniu. Ak ste nám udelili súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) nariadenia GDPR, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do odvolania. Máte právo sťažovať sa u dozorného orgánu pre ochranu údajov.

 

Zodpovedný subjekt a pracovník poverený ochranou údajov

Za získavanie a spracúvanie osobných údajov je zodpovedná spoločnosť:

thyssenkrupp Materials Slovakia, s.r.o.
Bešeňovská cesta 17/4757
940 02 Nové Zámky
Slovakia

Phone: 00421(0) 902 971
E-mail: nz@thyssenkrupp.com

Kontaktné údaje nášho pracovníka povereného ochranou údajov:

thyssenkrupp Materials Slovakia, s.r.o.
Bešeňovská cesta 17/4757
940 02 Nové Zámky
Slovakia

E-mail: nz@thyssenkrupp.com

Rozsah a zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na používanie nami spravovaných internetových stránok. Nevzťahuje sa na internetové stránky iných poskytovateľov služieb, na ktoré len uvádzame prepojenia. Za príslušné vyhlásenia a smernice, ktoré nesúvisia s našimi internetovými stránkami, nepreberáme žiadnu zodpovednosť ani záruky.

Vyhradzujeme si právo z času na čas upraviť vyššie uvedené pravidlá ochrany osobných údajov v súlade s budúcimi zmenami v získavaní a spracúvaní osobných údajov.

Duševné vlastníctvo a právo na používanie

Tento obsah zahŕňa obrázky a dizajn webovej stránky thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o. a podlieha ochrane autorskými právami a ďalšími zákonmi na ochrany duševného vlastníctva. Táto webová stránka neudeľuje žiadne licencie na použitie duševného vlastníctva, ktoré je majetkom spoločností patriacich pod thyssenkrupp  Group. Vyslovene zakázané je duplikovať, distribuovať, reprodukovať, prenášať, spracúvať, upravovať a akokoľvek inak používať obsah tejto webovej stránky na komerčné účely. Výnimkou je, ak máte písomné povolenie od thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o.. 

Zodpovednosť

Informácie, ktoré vám thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o. ponúka na svojej webovej stránke, sú pravidelne zostavované a upravované. Aj napriek najväčšej snahe nedokážeme zaručiť, že obsah tejto webovej stránky nebude obsahovať chyby. Neexistuje žiadna záruka predajnosti, žiadna záruka vhodnosti obsahu na určitý účel a žiadna záruka akéhokoľvek druhu (zamýšľaná či vyjadrená) v súvislosti s informáciami alebo akýmkoľvek prvkom tejto webovej stránky. Obsah nepredstavuje záväzok ani garanciu v súvislosti s našimi produktmi, a to najmä v súvislosti s ich predajnosťou alebo zmluvnou vhodnosťou na určité účely. Akékoľvek budúce vyhlásenia uvedené na našej webovej stránke sú založené výhradne na názoroch, (predbežných) odhadoch alebo predpokladoch na strane vedenia thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o.. Ako celok podliehajú riziku neistoty. thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o. nemá záväzok aktualizovať takéto vyhlásenia. thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na úpravy alebo pridanie obsahu poskytovaných informácií alebo údajov, a to kedykoľvek a bez ďalšieho upozornenia.
Odkazy na tretie strany. thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o. môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, kam patria aj lokality sociálnych sietí. Na akýkoľvek prístup na prepojené webové stránky sa tieto pravidlá nevzťahujú. Tieto webové stránky tretích strán sú riadené pravidlami ochrany osobných údajov príslušných webových stránok tretích strán. thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o. nenesie zodpovednosť za postupy spracovania informácií na webových stránkach tretích strán.

Ochranné známky

Ak nie je uvedené inak, všetky ochranné známky použité na webových stránkach thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o. chráni zákon o ochranných známkach a nemožno ich použiť bez písomného schválenia thyssenkrupp Materials Slovakia s.r.o.. Rovnaké podmienky platia pre logá a značky spoločnosti.